Nyheter

 

  Hemsidan uppdateras fortlöpande.

 Uppdrag

 Exempel på uppdrag:
 

ABB Robotics, Inc.
Uppdraget var utveckling av ABB Robotics nya partnerstrategi på den Nordamerikanska marknaden. Arbetet genomfördes genom att först ta fram en s.k. bruttolista på tänkbara partners. Därefter kvalificera dessa genom att kontakta dem på telefon. De företag som hamnade på en nettolista besöktes, varvid deras potential analyserades och man skrev ett Letter of Intent angående framtida samarbete. Arbetet har resulterat i att ABB Robotics idag gör merparten av sin försäljning via s.k. Certified Partners, istället för att, som tidigare, sälja robotarna via sina egna integrationsavdelningar.

Inkubera AB
Detta uppdrag var att hjälpa Örebro Kommun (i första hand Regiionskontoret) dra igång en ny affärsinkubator – Inkubera AB. Målsättningen för denna verksamhet var att bättre kunna ta hand om och utveckla innovativa tillväxtföretag i regionen.  Efter framtagande av affärsplan inleddes diskussioner med de tilltänkta ägarna hur verksamheten skulle bedrivas. I uppdraget ingick att rekrytera en VD och Christer Petersson gick in som arbetande styrelseordförande. Verksamheten är idag en viktig del av nyföretagaretableringen i Örebro-regionen. 

Sensor Control AB
Har agerat coach och ”speaking partner” till VD för Sensor Control AB.

Har också varit med och dragit ingång en verksamhet i Indiana, Michigan, USA. Detta har inneburit kontakter med lokala advokater, registrering av bolaget, rekrytering av företagsledning och personal, framtagande av affärsplaner och marknadsplaner, etc.

 Exempel på uppdrag:

ABB Robotics AB
1. Uppdraget var att göra en marknadsundersökning av machine vision marknaden. Undersökningen resulterade i en rapport som senare användes som beslutsunderlag för att välja leverantör  av visionsystem till ABB:s nya Flexpicker system.

2. Nästa uppdrag var att ta fram det första machine vision systemet att ingå i Flexpicker systemet. Målet här var att med tillräcklig snabbhet och precision kunna ge roboten positionsangivelser av ett stort antal objekt på en rörlig bana (tracking). Även om denna produkt sedan har vidareutvecklats är det idag en mycket använd medlem i ABB:s robotfamilj. 

Sensor Control, Inc.
1. Ett antal förstudier har gjorts under årens lopp, som sedan lett till skarpa offerter. Projekten har gått ut på att hitta automationslösningar på cellnivå. Branscherna har i första hand varit fordonsindustrin och fordonsrelatera industri, läkemedelsindustrin och paketeringsindustrin. Ett antal av dessa lösningsförslag har varit unika i så motto att vi kunnat lösa kundens uppgift då ingen annan leverantör lyckats. 

2. Har agerat projektledare för ett antal kundprojekt enligt ovan. Detta har inneburit att bemanna och leda projektet i internationell miljö, ha diskussioner med kunden, införande av kundspecifika förändringar, inköp av material, kontraktera underleverantörer, specificera tester samt genomföra dessa, m.m

Copyright ® 2010 Chelan.se  

CHELAN BUSINESS CONSULTING

WWW.CHELAN.SE